سلب مسئولیت

شرکت VFS GCC LLC (که در ادامه به عنوان "VFS Global" نامیده می شود) ارائه دهنده خدمات برای سفارت فرانسه ("سفارت") می باشد.

VFS Global مسئول برنامه ریزی وقت سفارت، پذیرش درخواست ها، پذیرش ویزا و هزینه های فنی، ارسال درخواست ها به سفارت و بازگردانی پاسپورت به متقاضیان است.

لازم به ذکر است که صدور ویزا و یا امتناع از ویزا تنها بر عهده سفارت است و VFS Global در این روند دخیل نیست و هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه تأخیردر پردازش، اعطا یا رد درخواست ویزا هر متقاضی توسط سفارت، ندارد.

VFS Global در هنگام پردازش مدارک متقاضیان تمام اقدامات احتیاطی معقول را انجام خواهد داد. با این حال، تحت هیچ شرایطی در قبال مدارک از دست داده شده در حمل و نقل به دلیل تصادف، سرقت، بلایای طبیعی و یا به هر دلیل دیگری که خارج از کنترل VFS GLOBAL باشد و یا ناشی از خطای غیر عمدی و همچنین اگر مدارک به طور مستقیم به متقاضی تحویل داده شود، مسئول نخواهد بود.

خدمات تحویل- متقاضیان موافقت می کنند که خدمات پذیرش و ارسال پستی مدارک از مرکز VFS GLOBAL به آنها توسط شرکت ثالث انجام می شود و VFS GLOBAL هیچ گونه شرکت پستی را مدیریت یا کنترل نکرده، و نیز هیچ گونه تسهیلات یا خدمات ارائه شده توسط شرکت پیک را اداره نمی کند VFS GLOBAL .از هر گونه مسئولیت در قبال از دست دادن یا آسیب وارد شده به مدارک متقاضیان مانند به تاخیر، اشتباه، گم شدگی و یا آسیب دیدگی از جانب شرکت پستی، ناشی از خطا، سهل انگاری، تصادف یا هر علتی دیگر، مبرا می باشد. VFS GLOBAL مسئولیتی در قبال آسیب های مستقیم، غیرمستقیم، مجازاتی، اتفاقی، خاص، یا عواقب ناشی از تأخیر یا گمشدگی، از دست رفتن یا خسارت مدارک، از جمله گذرنامه متقاضی ندارد. در پی موارد فوق، اگر گذرنامه در حین انتقال مفقود یا آسیب ببیند، تنها و یگانه مسئولیت VFS GLOBALو یا نمایندگان آن به جبران خسارت مبلغ هزینه دریافتی سفارت برای جایگزینی ویزای پاسپورت گم شده یا آسیب دیده، طی روند درخواست عادی محدود می گردد و می بایست به متقاضی برای جایگزین کردن ویزای گم شده کمک کند. این جبران خسارت توسط VFS Global تنها با نشان دادن رسید پرداخت متقاضی صادر شده از جانب سفارت صادر امکان پذیر می باشد. متقاضی موافقت می کند که پیش شرط محدودیت مسئولیت تخصیص ریسک توافقی میان طرفین است و این محدودیت مسئولیت به عنوان بخشی جدایی ناپذیر این رفع مسئولیت است و خواهد بود.

VFS Global یا هریک از دفاتر، مدیران، کارکنان، نمایندگان و غیره آن به هیچ عنوان مسئول یا پاسخگو به هر نحوی و یا به هر دلیلی در قبال هرگونه تأخیر، مفقودی یا صدمه دیدن هرگونه پرونده درخواست ویزا، پاسپورت ها یا سایر اسناد و مدارک در زمانی که موارد اشاره شده در دست هر گونه شرکت خدمات پستی ثالث است نمی باشند، از جمله در حین فرآیند ارسال درپرونده خواست های ویزا، پاسپورت یا سایر اسناد و مدارک بین VFS Global و سفارت و در هنگام بازگردانی آنها توسط VFS Global به متقاضیان ویزا.

هزینه خدمات- قابل مذاکره در موارد مربوطه که مشروط به تحقق است. هزینه خدمات دریافت شده توسط VFS Global از متقاضیان و درخواست پیش نویس تحت هیچ شرایطی، فارغ از پذیرش شدن یا نشدن ویزای مورد نظر توسط سفارت، قابل استرداد نیست.

تبلیغات- مطالب تبلیغاتی ممکن است با اسناد و مدارک مربوطه در زمان بازگردانی آنها به متقاضیان همراه باشد. در صورت عدم تمایل به دریافت هرگونه مطالب تبلیغاتی از این قبیل به همراه اسناد و مدارک مربوط به خود، متقاضی می بایست از قبل به VFS Global در زمان ارائه مدارک اطلاع رسانی کند.

VFS Global، به صلاحدید خود، می تواند هر یک یا تمامی شرایط و ضوابط ذکر شده در اینجا را در هر زمانی بدون هرگونه اطلاع قبلی تغییر دهد، اصلاح و یا لغو کند. هیچ یک از کارکنان VFS Global هیچ گونه اختیاری به هر نحو برای تغییر / اصلاح / بسط دادن یا لغو هر یک یا تمامی شرایط و ضوابط ذکر شده در اینجا را بدون تأییدیه قبلی و کتبی VFS Global ندارد.

این شرایط و ضوابط باید مطابق با قوانین ایران اداره و تفسیر شود. هر گونه ادعا و یا اختلافات ناشی از خدمات ارائه شده توسط VFS Global به متقاضی باید به صلاحیت منحصربفردی دادگاه در ایران باشد.

متقاضی بدین وسیله می پذیرد و تأیید می کند که خود و/یا نماینده او، قبل از ارائه درخواست ویزا تمامی شرایط، ضوابط و جزئیات شرح داده شده در اینجا را خوانده و متوجه شده است و موافقت کرده است که به این موارد، بدون محدودیت یا صلاحیت، مقید شود.

دفتر شرکت:

VFS Global GCC LLC,
WAFI Mall, Level 3, Falcon
Phase 2, Umm Hurair2,
Dubai 114 100, UAE