กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าได้ยื่นใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ออกในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่หมดอายุแล้ว จะต้องให้ทางผู้เชิญฝ่ายญี่ปุ่นส่งหนังสือยืนยันว่า Visa Information

ข้อมูลการขอวีซ่า

วีซ่านักท่องเที่ยว - คณะเดินทาง

เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับคุณเพื่อดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ แบบฟอร์ม ข้อกำหนดภาพถ่าย และเวลาดำเนินการ