Tungkol sa Amin

Sino kami?

Ang VFS Global ay isang komersyal na kumpanya, na nagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa Immigration New Zealand , upang magbigay ng mga serbisyo ng pagsuporta sa mga taong nag-aapply para sa visa upang makapasok sa New Zealand.

Ano ang ginagawa ng VFS Global?

Pinangangasiwaan ng VFS Global ang mga visa application center para sa Immigration New Zealand , kung saan dapat mong isumite ang iyong nakumpletong form ng aplikasyon ng visa at mga dokumento sa pagsuporta.

Nagbibigay din ang VFS Global ng isang hanay ng mga serbisyo upang gawing simple at mabilis hangga't maaari ang pag-aapply sa visa. Kabilang sa mga serbisyong ito ang:

  • Serbisyo ng Koreo

Ang isang buong listahan ng mga serbisyong magagamit ay matatagpuan sa pahina.

Sino ang magpapasiya kung makakakuha ako ng visa?

Ipoproseso ang iyong aplikasyong ng visa at pagpapasiyahan ng kawani ng Immigration New Zealand . Walang kahit anong papel na ginagampanan ang VFS Global at kawani nito o impluwensya sa resulta ng iyong aplikasyon ng visa. Maaari lamang magbigay ng mga serbisyo ang VFS Global upang matiyak na wastong napunan at naisumite ang iyong aplikasyon ng visa.