Privacy Notice

Introduksyon

Sa VF Worldwide Holdings Ltd, kami ay tumatalima sa pagbibigay ng proteksyon at paggalang sa iyong pribasidad.

Ang Privacy Notice (“Notice”) na ito ay nagpapaliwanag kung paanong pinangangalagaan ng VF Worldwide Holdings Ltd. at ng iba pang mga kompanya at mga subsidiary nito (“VFS Global,” “namin,” o “natin”) ang mga personal na impormasyon. Ang Notice na ito ay naaangkop sa lahat ng website, produkto, software, o serbisyong nauugnay sa VFS Global (kolektibong katawagan, “Mga Serbisyo”). Paminsan-minsan, ang isang Serbisyo ay maiuugnay sa iba pang Privacy Notice na siyang tutukoy sa partikular na pamamaraan sa pribasidad ng naturang Serbisyo.

Maaaring mabago ang Notice na ito sa hindi nakatakdang oras kaya hinihikayat na suriin ang naturang page upang masigurong masaya ka sa mga pagbabago.

Ang Notice na ito ay nirebisa nitong 9 April 2019

Sa paggamit mo ng aming mga Serbisyo, ikaw ay sumasang-ayong na sumunod sa Notice na ito..

Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa Privacy Notice na ito at sa aming mga pamamaraan sa pribasidad, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer o samamagitan ng pagpapadala ng sulat sa:

VFS Global Services Philippines Private Inc.

Mezzanine Floor Unit M01, Ecoplaza Building,

2305 Chino Roces Avenue Extension Makati City, Metro Manila 1231.

 

Sino nga ba kami?

Ang VFS Global ang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo na eksperto sa mga serbisyong panteknolohiya at outsourcing para sa gobyerno at mga diplomatic mission. Kami ay awtorisadong tumanggap ng mga aplikasyon para sa iba’t ibang kategorya ng visa, permiso, at travel document, gayun din ang pagsasagawa ng ilang mga tungkuling administratibo, kabilang iyong walang kinalaman sa pagpapasya kaugnay ng mga aplikasyong nabanggit at mga serbisyong pangmamamayan. Ito ay isinasagawa para sa aming mga kliyenteng gobyerno nang sa gayon ay makapagtuon sila sa napakahalagang gawain ng pagsusuri. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo sa pagproseso ng mga aplikasyon, ang VFS Global ay nagsisilbing Data Processor  at ang nauugnay na mga diplomatic mission ay ang mga Data Controllers.

Ang Diplomatic Mission ng New Zealand (ay siyang Data Controller):

Embahada ng New Zealand

35th Floor Zuellig Building

Makati Avenue corner Paseo de Roxas, Makati City 1225

Manila

Matatagpuan ang headquarters ng VFS Global sa Dubai, UAE, at ito ay isang subsidiary na pagmamay-ari ng Kuoni Group, na ang headquarters ay matatagpuan sa Zurich, Switzerland. Ang pangunahing may-ari nito ay ang EQT, isang kompanya na nangunguna sa buong daigdig sa pamumuhunan, kung saan ang headquarters ay matatagpuan sa Stockholm, Sweden. Ang aming nakarehistrong address ay sa VFS Global Limited, Level 7, 32nd Floor, Jumeirah Business Centre, 1 Tower, Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 114100, Dubai, UAE.

Paano kami nangongolekta ng mga impormasyon tungkol sa inyo?

Nakukuha namin ang mga impormasyon tungkol sa iyo kapag ginamit mo ang aming website, o ang aming mga serbisyo, halimbawa, kung ikaw ay nag-apply ng visa o gumamit ng aming mga visa application service. Maaari rin naming makuha ang impormasyon mula sa mga secondary source, halimbawa, sa pagberipika ng dokumento bilang bahagi ng proseso sa visa application,  kung ang ahensya ng gobyerno na aming kliyente ay hiniling na gawin namin ito. Maaari naming kontakin, halimbawa, ang mga credit rating agency, fraud detection agency (ahensya ng deteksyon sa pandaraya), mga institusyong pang-edukasyon, naunang employer, at iba pang entity upang makakuha ng karagdagang impormasyon. 

Anung uri ng impormasyon ang kinokolekta mula sa inyo?

Kinokolekta lamang namin ang mga impormasyong kailangan ng taga-gobyerno naming kliyente sa pag-submit ng visa application o sa pagbibigay ng ni-request na serbisyo. Ang personal na impormasyong aming kinokolekta ay nababatay sa uri ng visa na kinukuha mo. Ito ay dahil sa ang impormasyong ito ay dinedetermina ng gobyernong magbibigay ng visa.

Personal na data: Kagaya ng pangalan, national identity number, nationality, kasarian, mga detalye sa travel document (hal. passport o ID), email address, numero ng telepono at postal address, lugar at petsa ng kapanganakan.

Sensitibong Personal na data: Relihiyon, marital status, impormasyon sa kalusugan, biometric data kagaya ng fingerprint, mga litrato at sampol ng DNA.

Third persons: Mga anak, pangalan ng magulang, pangalan ng asawa, detalye ng employer, taong makapagbibigay ng personal reference, address na iyong titirhan sa iyong pupuntahan.

Data sa Komunikasyon: Mga detalye ng kontak, mga email, numero ng mobile phone.

Data sa Pagbabayad: Detalye ng payment card, detalye ng bank account..

Data sa Electronic media: mga imahe sa CCTV, video at mga audio recording, website cookies (tingnan ang nasa ibaba).

Ang talaang ito ay hindi sumasaklaw sa lahat ng uri ng impormasyon sapagkat ito ay nababatay sa pangangailangan ng aming kliyenteng gobyerno at sa serbisyong ni-request mo sa amin.

Kung nais mong malaman ang mga personal na impormasyong kokolektahin para sa iyong visa o travel document application, mangyaring kontakin ang aming Data Protection Officer o makipag-uganayan sa responsableng diplomatic mission sa address na nakalagay sa itaas.

 

Paano ginagamit ang iyong impormasyon?

Gagamitin lamang ng VFS Global ang iyong personal na impormasyon sa tiyak na proseso sa visa application o sa karagdagang serbisyong iyong ni-request, kagaya ng pagpapadala ng visa sa iyong bahay sa pamamagitan ng courier service.

Maaari naming gamitin ang iyong impormasyon upang:

  • Mag-book ng appointment sa isa sa aming mga visa submission officer sa isang Visa Application Centre (VAC);
  • Tulungan ka sa pagkuha ng visa o iba pang travel document application;
  • Tiyakin ang iyong pagkakakilanlan;
  • Tulungan ka sa pagta-track ng progreso ng iyong application;
  • Mabigyan ka ng karagdagang serbisyong iyong ini-request;
  • Gampanan ang aming mga obligasyon sa ilalim ng mandato ng aming kliyenteng gobyerno;
  • Magsagawa ng pamamaraan ng pagberipika na may kinalaman sa iyong visa applicaton o travel document application;
  • Maiwasan ang anumang krimen;
  • Hingin ang iyong pananaw o komento tungkol sa serbisyong aming ibinibigay;
  • Pagpapadala sa iyo ng mga komunikasyon na hiniling mo o maaring maging interesado ka

Gaano katagal naming itatago ang iyong data?

Regular naming sinusuri ang retention period ng mga personal na impormasyon. Kinakailangan naming itago ang ilang mga impormasyon bilang pagsunod sa mga obligasyong itinakda ng mga umiiral na batas (halimbawa, Taxation legislation). Itatago namin ang iyong mga personal na impormasyon sa aming system ayon sa kinakailangang tagal na naaangkop sa mga kaugnay na gawain bilang pagsunod sa mandato ng aming kliyenteng gobyerno, o batay sa tagal na itinakda ng naaangkop na kasunduan sa pagitan natin.

Ang visa application data na aming kinokolekta ay hindi kinopya o itatago ng VFS Global. Lahat ng uri ng papel, kopya o anumang talaan na naglalaman ng personal na impormasyon ay sinisira sa pamamagitan ng ligtas na proseso sa loob ng tatlumpo  (30) araw mula ng ang mga dokumento sa paglalakbay na ibabalik sa iyo.

Ang ibang mga personal na impormasyon ay maaring manatili sa electronic form hanggang tatlumpo (30) araw mula ng ang mga dokumento sa paglalakbay na ibabalik sa iyo. Ito ay upang magamit kung sakaling kayo ay makipag-ugnayan sa amin sa pag follow-up o mga katanungan.

 

Sino ang may access sa inyong impormasyon?

Hindi namin ibabahagi sa mga third party ang iyong impormasyon para sa layuning pang-marketing maliban kung ikaw ay tuwirang sumang-ayon dito. Maaari mong bawiin ang iyong permiso anumang oras sa pamamagitan nang pag-update ng iyong account preference online o sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Customer Center na kung saan ibibigay ang detalye kung ikaw ay mag-a-apply.

Hindi ibabahagi sa mga third party ang iyong impormasyon maliban kung ikaw ay tuwirang sumang-ayon dito. Kung kinakailangan, maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga kumpanyang kabilang sa VFS Global upang maproseso ang iyong request o magbigay ng karagdagang serbisyo para sa iyong request, halimbawa, kung hihilingin mong ipadala ang mga travel document sa iyong bahay o opisina, o sa pagsasagawa ng beripikasyon o kaya naman ay pag-iwas sa krimen. 

Mga Authority:

Kapag mag-a-apply ng visa o iba pang uri ng travel document, ang iyong personal na impormasyon ay ipapadala sa foreign dipolomatic mission na kumakatawan sa bansang bibisitahin mo. Ang diplomatic mission na ito ay maaaring ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa naaangkop na governmental, regulatory, o enforcement authority upang maiwasan ang anumang krimen o terorismo. 

Ikatlong Partido para sa layuning Legal:

Ibabahagi namin ang iyong impormasyon kung naniniwala kami na ito ay kailangan, kagaya ng:

Pagsunod sa mga legal na obligasyon at tumugon sa mga kahilingan ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas at iba pang public authority, na maaaring kinabibilangan din ng mga authority sa labas ng bansang iyong tinitirhan.

Kung sakaling magkaroon ng merger, pagbebenta, pagbabago sa pamunuan, joint venture, pagtatalaga, paglilipat, o iba pang pagbabago sa lahat o anumang bahagi ng aming negosyo, mga asset, o stock (kabilang ang anumang may kinalaman sa pagkalugi o iba pang pamamaraang kagaya nito).

Upang protektahan ang aming mga karapatan, mga user, mga sistema, at mga Serbisyo..

 

Mga Third Party Service Providers na Nagta-trabaho sa Ngalan Namin: 

Maaari naming ipasa ang iyong impormasyon sa mga third party service providers, mga ahente, subcontractor, at iba pang organisasyong nauugnay sa pagkumpleto sa mga tungkulin at pagbibigay ng serbisyo sa iyo sa ngalan namin (halimbawa, sa pagpoproseso ng bayad o pagpapadala ng iyong visa sa pamamagitan ng courier service). Gayunpaman, sa paggamit namin ng mga third party service provider, ibinibigay lamang namin ang mga impormasyong kailangan upang maibigay ang kailangang serbisyo at kami ay mayroong kasunduan na nag-aatas sa seguridad ng iyong mga impormasyon at hindi nila maaaring gamitin ang mga ito sa panasariling layunin pang-marketing. Nakasisiguro kang hindi namin ibibigay ang iyong impormasyon sa ikatlong partido na hindi sakop ng VFS Global network para sa kanilang pansariling layuning pang-marketing maliban na lang kung ikaw ay magbigay ng pahintulot upang gawin ito. 

Mga Ikatlong Paatidong Nagbibigay Produkto na aming Ka-trabaho: 

Kasama naming nagtatrabaho ang ilang mga third party product provider upang makapaghatid sa iyo ng dekalidad at maaasahang serbisyong dinesenyo para sa kasiya-siya mong paglalakbay. Halimbawa, kapag magbabayad ka na ng visa application mo, kailangan naming magkaroon ng paraan upang maiproseso ang iyong bayad. Gagamitin ng naaangkop na third party ang iyong mga detalye upang maiproseso ang iyong bayad at sumunod sa obligasyong itinakda sa kanila ng nauugnay na mga batas. Sa ilang mga piling pagkakataon, sila ay magiging Data Controller ng iyong impormasyon kaya naman hinihikayat namin kayong basahin ang kanilang Privacy Notice. Ibabahagi sa amin ng third party product provider ang iyong mga impormasyon na amin namang gagamitin alinsunod sa Privacy Notice na ito. 

Pagpapadala ng iyong impormasyon sa ibang bansa: 

Bilang bahagi mga serbisyong aming ibinibigay sa pamamagitan ng website na ito, o sa Visa Application Centre, ang mga impormasyong ibinahagi mo sa amin ay kalimitang ipinapadala sa ibang bansa. Ito ay dahil sa pagkuha ng visa o iba pang uri ng travel document, ang iyong personal na impormasyon ay ipinapadala sa diplomatic mission ng bansang iyong pupuntahan. Ang mga bansang ito ay maaaring mayroong batas sa proteksyon ng mga impormasyon na naiiba sa inyong bansa.

Maaari naming ipadala ang iyong personal na impormasyon sa isa sa aming mga data centre sa UK, Canda, Germany, India, o Russia depende kung saang bansa ka pupunta.

Bilang bahagi ng proseso sa visa application, hihingin namin ang iyong permiso sa pagpapadala ng iyong personal na impormasyon sa ibang bansa. Kahit pa ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng aplikasyon, kami ay obligado pa ring humingi ng iyong permiso.

Mangyaring kontakin ang aming Data Protection Officer kung nais mong makakuha ng mga tiyak na detalye. .

 

Ang Iyong mga Pagpipilian

Mayroong kang karapatang bawiin ang ibinigay mong permiso sa pagproseso ng iyong data. Gayunpaman, kung gagawin mo ito, hindi namin maitutuloy ang pagproseso ng iyong visa application.

Hindi ka namin kokontakin sa email, telepono, o text upang magpadala ng mga mensahe para sa layuning pang-marketing maliban kung ikaw ay magbibigay ng permiso na gawin namin ito. Maaari mong ipatigil ang pagtanggap ng mga katulad na impormasyon sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Centre o sa pamamagitan ng pag-update ng iyong account preference online, kung alin man ang mas naaangkop. 

Ang Iyong mga Karapatan

Mayroong kang mga karapatan sa ilalim ng batas kung paano pinoproseso ang iyong mga impormasyon. Ito ay ang mga sumusunod:

          a. Karapatang maipaalam sa iyo kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon.
          b. Karapatang ma-access ang iyong personal na impormasyon.
          c. Karapatang rektipikahin ang iyong personal na impormasyon kung ito ay may mali.
          d. Karapatang burahin ang iyong personal na impormasyon. (Kung ito ay pinahihintulutan ng batas)
          e. Karapatang limitahan ang pagproseso ng iyong personal na impormasyon
          f. Karapatan sa madaling pagsasalin o paglipat ng iyong data.
          g. Karapatang tumutol sa kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon.
          h. Karapatan hinggil sa awtomatikong paggawa ng desisyon at profiling.
          i. Karapatang bawiin ang iyong pahintulot.


Kung sa tingin mo ay mali ang naging pangangasiwa ng iyong personal na impormasyon o kung mayroon kang reklamo tungkol sa pagproseso nito, ikaw ay may karapatang magreklamo. 

Maaari kang magsumite ng reklamo sa aming Data Protection Officer, o kaya naman ay dumirekta sa nauugnay na diplomatic mission, o ang Data Protection Authority sa iyong bansa, isaad kung paano ang pagproseso ng data na isinagawa ng VFS Global ay lumabag sa iyong karapatan.

Ang Data Protection Agency para sa Pilipinas ay:

VFS Global Services Philippines Private Inc.

Mezzanine Floor Unit M01, Ecoplaza Building,

2305 Chino Roces Avenue Extension Makati City, Metro Manila 1231.

 

Paano mo maa-access at maa-update ang iyong impormasyon?

Mayroon kang karapatang humingi ng kopya ng impormasyong mayroon ang VFS Global tungkol sa iyo. Kung hihingi ka ng access sa iyong impormasyon, malugod kaming susunod, ngunit ito ay sasailalim sa naaangkop na pangangailangang legal at mga exemption, kabilang ang mga pamamaraan sa pagberipika ng pagkakakilanlan. Bago kami magbigay ng impormasyon sa iyo, hihingan ka namin ng patunay sa pagkakakilanlan at sapat na impormasyon tungkol sa naging interaksyon mo sa amin upang mahanap namin ang naaangkop na mga data. Maaari rin kaming magpataw ng singil sa pagbibigay sa iyo ng kopya ng data (maliban kung ito ay hindi pinahihintulutan ng mga lokal na batas).

Ang pagiging wasto ng iyong impormasyon ay mahalaga para sa amin. Sa ilalim ng ilang mga batas, mayroon kang karapatang itama o baguhin ang iyong personal na impormasyon kung ito ay may mali o may kailangang baguhin. Maaaring mayroon ka ring karapatang hilingin ang pagbura ng iyong personal na impormasyon; subalit hindi ito palaging posible dahil sa mga umiiral na pangangailangang legal at iba pang obligasyon at kadahilanan.

Gumagawa pa kami ng mas madaling paraan upang masuri mo at maitama ang mga impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Sa ngayon, kung nais mong magkaroon ng kopya ng mga impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo, o kung nagbago ka ng email address, o kung may iba pang impormasyong mali at kailangang baguhin at hindi na napapanahon, mangyaring kontakin ang aming Customer Center, o sumulat sa aming tanggapang lokal na nabanggit sa simula ng Privacy Notice na ito o hindi kaya naman ay mag-email sa aming Data Protection Officer.

 

Mga hakbang panseguridad na umiiral upang protektahan ang pagkawala, maling paggamit, at pagbabago ng iyong impormasyon.

Sa pagbibigay mo sa amin ng personal na impormasyon, tinitiyak naming ito ay ligtas at seguro. Ang anumang sensitibong impormasyon (kagaya ng mga detalye ng credit o debit card) ay naka-encrypt at protektado. Kapag ikaw ay nasa isang secure page sa aming website, may makikita kang sa address bar ng web browsers.

Ang hindi mga sensitibong detalye (email address atbp.) ay pangkaraniwang ipinapadala sa pamamagitan ng Internet, kaya naman ito ay hindi masesegurong 100% na protektado. Bilang resulta, habang kami ay nagsusumikap na protektahan ang iyong personal na impormasyon, hindi namin magagarantiya ang seguridad ng anumang impormasyong ipinadala mo sa amin at ang paggawa nito ay nangangahulugang sumusuong ka sa peligrong kaakibat nito. Kapag natanggap na namin ang iyong impormasyon, ginagawa namin ang lahat upang maseguro ang seguridad nito sa aming sistema. Ang password na pinili mo sa paggawa ng iyong account, halimbawa kapag nag-book ka ng appointment sa Visa Application Centre, ikaw ay may responsibilidad na panatilihing kompidensyal ang password na ito. Kaya naman hinihiling namin na huwag mong ipaalam sa iba ang iyong password.

Profiling

Ang profiling ay alinmang uri ng awtomatikong pagproseso ng personal na impormasyon upang masuri o mahulaan ang pag-aasal ng isang tao. Hindi namin ito ginagawa. 

Paggamit ng mga  'cookies'

Kagaya ng ibang mga website, ang VFS Global website ay gumagamit ng mga cookies. Ang mga “cookies” ay maliliit na piraso ng mga impormasyon na ipinapadala ng isang organisasyon sa iyong kompyuter at ito ay inilalagay sa iyong hard drive upang pahintulutan ang website na makilala ka sa tuwing ikaw ay bibisita. Kinokolekta nito ang istatistikong impormasyon tungkol sa iyong browsing action at pattern ngunit hindi ka kikilalanin bilang isang indibidwal. Halimbawa, gumagamit kami ng cookies para itabi ang wikang ginagamit mo. Nakatutulong ito sa pagpapabuti ng aming website at sa pagbibigay nang mas mainam na personal service.

Posibleng i-switch off ang cookies sa pamamagitan ng pag-set ng iyong browser preference. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-switch off ng cookies sa iyong kompyuter, mangyaring bisitahin ang aming Abiso sa mga Cookies. Ang pag-switch off sa cookie ay maaaring magresulta sa pagkawala ng ilang panksyonalidad sa paggamit ng aming website. 

Mga Links sa iba pang websites

Ang aming website ay maaaring magkaroon ng iba pang link ng website na pinapagana ng ibang organisasyon. Ang Privacy Notice na ito ay naaangkop lamang sa aming website, kaya naman hinihikayat ka naming basahin din ang mga privacy statement ng ibang website na iyong bibisitahin. Hindi namin hawak ang anumang responsibilidad sa mga polisiya at privacy practice ng ibang website kahit pa na-access mo ang mga ito gamit ang mga link mula sa aming website.

Bilang karagdagan, kung ikaw ay na-link sa aming website mula naman sa website ng third party, hindi rin namin hawak ang anumang responsibilidad sa mga polisiya at privacy practice ng operator ng website ng third party at iminumungkahi naming tingnan mo ang naturang Notice sa kanilang website. 

Mga Social networks

Ang ilan sa aming mga Serbisyo ay kinabibilangan ng ilang tampok sa social network kagaya ng Facebook® “Like” button at widgets, “Share” button at mga interactive mini-program. Ang mga serbisyong ito ay maaaring magkolekta ng impormasyon kagaya ng web page na binisita mo at IP address, at maaari ring mag-set ng cookies para mas maging maayos ang paggana ng mga feature. Hindi kami responsable sa seguridad at pribasidad ng alin mang impormasyong nakolekta ng mga third party. Dapat mong suriin ang mga polisiya at privacy statement na naaangkop sa mga serbisyo ng third party kung saan ikaw ay kumonekta, gumamit, o nag-access. Kung ayaw mong ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa iyong social media account o sa iba pang user ng social media, mangyaring huwag ikonekta ang iyong social media account sa mga Serbisyo at huwag din namang sumali sa social sharing ng mga Serbisyo. 

Kontakin Kami:

Nauunawaan namin na maaaring mayroon kang mga katanungan tungkol sa Notice na ito o sa aming mga privacy practice.

Huwag mag-atubiling kontakin kami sa alin man sa mga sumusunod na paraan:

VFS Global Data Protection Officer: 
Email: 
DPO@vfsglobal.com

Address: 
Attn: Global Data Protection Officer
VF Worldwide Holdings Ltd,
Unit 3205, 32nd Floor,
Jumeirah Business Centre,
1 Tower, Cluster G,
Jumeirah Lakes Towers,
P.O. Box 114100,
Dubai, UAE.