Mga Patakaran at Kondisyon

Sa aplikasyon para sa iyong visa, ang VFS Global ay maaaring magbigay ng mga serbisyo gaya ng nakasaad sa ibaba. Ang mga serbisyong ito ay pinahintulutan ng Pamahalaan ng Bansa kung saan ka nag-a-apply para bumisita. Ang mga serbisyong ito ay maaaring hindi posible sa lahat ng bansa..

 • MGA SHORT MESSAGING SERVICE OR TEXT

  Ang Short Messaging Service ('SMS') ay ibinibigay para ma-update ang visa applicant sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang Aplikasyon. Ang SMS ay ayon sa impormasyong ibinigay ng Embahada ng New Zealand (“Ang Embahada”).

  Ang oras ng pagpapadala ng SMS ay nakasalalay sa ilang mga dahilan katulad ng dami ng mga mensahe sa mobile network at kung ang mobile phone ng visa applicant ay naaabot at nakabukas na siyang hindi magagarantiya ng VFS Global. Ang VFS Global ay hindi isang mobile network operator at hindi gumagarantiya sa pagpapadala ng mga SMS o text message.

  Kinukumpirma ng visa applicant na nagbigay sila ng tamang mobile number sa pagtanggap ng SMS. Kinukumpirma ng visa applicant na sila ang may-ari o lehitimong user ng mobile device o telepono. Kinikilala ng visa applicant na ang paggamit ng mobile phone ng ibang tao o pagbibigay ng maling numero ng mobile phone o ang hindi awtorisadong paggamit ng numero ng mobile phone sa pagtanggap ng SMS ay maaaring maglahad ng kumpidensiyal na impormasyon ng visa applicant at ang nasabing paglalahad ay sa visa applicant lamang maaaring magdulot ng panganib.

  Ang mga serbisyo ng SMS, kapag nabili, ay maaaring magamit ng visa applicant mula sa oras ng aplikasyon hanggang sa pagkumpleto ng proseso ng aplikasyon, o hanggang sa panahon na sabihin ng VFS Global sa pamamagitan ng kanilang Website . Nirereserba ng VFS Global ang karapatan sa pag-alis ng serbisyong ito nang anumang oras at nang walang abiso.

  Hindi dapat gumamit ang visa applicant (o pumayag sa anumang third party na gumamit) ng serbisyo na SMS para magpadala ng kahit anong mensahe o komunikasyon na spam, ilegal, nakakasakit, abusado, hindi disente, malaswa o nananakot o nagdudulot ng inis, abala o hindi kailangang pagkabahala, o lumalabag sa mga karapatan ng third party. Nirereserba ng VFS Global ang karapatan sa pag-alis ng serbisyong SMS sa mga ganitong visa applicant kung ang visa applicant ay lumalabag sa mga patakaran at kondisyon. Ang VFS Global ay maaari ring alisin ang mga serbisyong SMS kung ang VFS Global, sa kanyang natatanging pagpapasya, ay madiskubre na ang serbisyong SMS ay ginagamit sa mga ganitong kadahilanan.

  Para sa mga dahilang may kaugnayan sa operasyon, ang VFS Global ay maaaring mag-iba-iba ng teknikal na katangian ng mga serbisyong SMS nang walang abiso. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa mga serbisyong SMS, ang mga patakaran at kondisyong ito ay kailangang ituring na iba ayon sa naaangkop.

  Kinikilala ng visa applicant na ang mga serbisyong SMS, sa anumang oras, ay maaaring maapektuhan ng mga problema ng mobile phone network ng visa applicant, mga pangyayaring hindi inaasahan, na hindi limitado sa, pagkaantala ng network coverage. Ang VFS Global ay hindi responsable o siyang mananagot sa visa applicant sa anumang pagkawala, pagkasira o mga gastos na direkta o hindi direktang natamo ng visa applicant bilang resulta ng anumang paghihirap na naranasan ng visa applicant sa tagapagbigay-serbisyo ng kanyang mobile phone. Nasasailalim sa mga limitasyon na inilarawan sa talatang ito, ang VFS Global ay magpapatakbo ng mga serbisyo nang may sapat na pag-iingat at kahusayan. Kung sakaling hindi makatanggap ang visa applicant ng mga serbisyong SMS, dapat itong ipaalam ng visa applicant sa VFS Global sa pamamagitan ng email o mga numero ng Helpline na nabanggit sa makipag-ugnayan sa amin pahina.

  Para magamit ang mga serbisyo, kailangan ng visa applicant na tumingin sa mga instruksiyon na makikita sa Website. Sumasang-ayon ang visa applicant sa pagsunod sa lahat ng instruksiyon na maaari nilang ibigay tungkol sa mga serbisyong SMS, kasama na ang mga instruksiyon sa seguridad. Maaari naming ituring ang anumang pagkabigo ng visa applicant na sumunod sa mga instruksiyon bilang paglabag sa mga patakaran at kondisyon, na magbibigay sa amin ng dahilan sa hindi pagbigay ng access sa visa applicant sa mga serbisyong SMS.

  Ang visa applicant ay responsable sa pagbabayad ng gastos para sa mensaheng nagmula sa kanila. Kapag nabayaran na ang mga singil para sa serbisyong SMS, hindi na ito maibabalik o mare-refund sa anumang kadahilanan.

  Ang visa applicant, sa kanyang sariling pakikipagsapalaran, ang responsable sa paggawa ng lahat ng makatuwirang hakbang upang mapigilan ang mga hindi awtorisadong tao sa paggamit ng mga Serbisyo.

  Ang VFS Global, sa kanyang tanging pagpapasya, ay maaaring pansamantalang magsuspinde ng probisyon ng mga serbisyong SMS kung ang naturang probisyon ay sadyang makakaapekto sa kalidad ng anumang serbisyong telekominukasyon, kasama na ang mga serbisyong SMS na ibinibigay ng VFS Global.

  Ang VFS Global ay partikular na nagbubukod ng lahat ng pananagutan ng anumang uri (kasama na ang kapabayaan) na may pagsasaalang-alang sa anumang impormasyon ng third party o ibang materyal na maaaring makuha sa o mapasok gamit ang mga serbisyong text/SMS. 

  Ang mga patakaran at kondisyon na ito ay nakapaloob sa batas ng Pilipinas at ang parehong partido ay magsusumite sa ekslusibong hurisdiksiyon ng Pilipinas.

 • PAG-ISKEDYUL NG PANAYAM:

  May ilang Diplomatic Missions na maaaring hingin sa Aplikante na dumalo sa isang personal na panayam. Ang mga aplikante ay kakailanganing magbigay ng reference number ng aplikasyon at/o ilang personal na impormasyon katulad ng apelyido, pangalan, araw ng kapanganakan, numero ng telepono, kalye ng tirahan, email address, petsa ng aplikasyon, numero ng passport, at iba pa para sa natatanging pagkilala sa aplikante.

  Ang lahat ng naturang impormasyon, naka-paskel, napakopya, at naisumite ng Aplikante habang nagpapa-iskedyul ng petsa ng panayam ay ipararating sa naaangkop na Diplomatic Mission na may hurisdiksiyon sa pagtanggap ng naturang (mga) aplikasyon.

  Ang ilang datos at impormasyon kaugnay sa mga visa application na natanggap ng VFS GLOBAL ay kasalukuyang nakatago/inaalagaan ng (mga) data center na nasa aming Paunawa sa Pagkapribado. Ang datos na nakuha ng VFS Global sa kanyang mga sistema para sa pagproseso ng mga visa application mula sa mga bansa sa Europa (European Union) ay nakatago sa loob ng sakop ng European Union (EU). Ang mga datos ng mga aplikante, maliban sa EU, ay maaaring nakatago sa mga sistema ng VFS Global na maaaring nasasakop ng EU sa kanilang data center sa UK (London) o sa kanilang data center sa India (Mumbai).

  Ang impormasyong ito ay maaaring magamit, mailantad ng VFS Global sa pagsasagawa ng kanilang sari-saring obligasyon tungo sa naaayong Diplomatic Mission at wawasakin sa loob ng 30 (tatlumpung) araw mula sa petsa ng pagkatanggap ng VFS Global.

 • MGA LINK NG PANGATLONG PARTIDO

  Ang website ng VFS Global ay maaaring naglalaman ng mga link sa mga site ng third party na nagbebenta ng kung anu-anong produkto at/o serbisyo na hindi pagmamay-ari o isinasagawa ng VFS Global. Ang mga link sa mga website ay mga bayad na patalastas at hindi nakumpirma ng VFS Global.

  Ang mga link ay ibinibigay para sa madaling pagpunta sa mga ito. Ang pagpasok sa mga link ay boluntaryo at hindi nagsasabing ini-endorso ito ng VFS Global o may kaugnayan ito sa anumang mga website ng ibang third party. Hinihingi sa mga user na gamitin ang mga link na ito sa sarili nilang pagpapasya, panganib, at gastos kapag nasa mga website na ito, at walang anumang responsibilidad o pananagutan ang VFS Global o kanyang mga opisyal, empleyado, ahente sa mga website/link ng ibang third party o ano pang ibang impormasyon na nakapaloob sa mga ito.

 • SPAM

  Hindi pinahihintulutan ng VFS Global ang spam.

  Ang (mga) website ng VFS Global o mga instrumento sa komunikasyon ay hindi dapat gamitin sa pagpapadala ng spam o hindi kaya ay sa pagpapadala ng nilalamang lumalabag sa mga patakaran at kondisyon ng kasunduan sa user ng VFS Global.

  Sinasala ng VFS Global at awtomatikong ini-scan ang mga mensahe para sa mga virus at iba pang ilegal o ipinagbabawal na mga nilalaman bago ito ipadala.

  Para sa pag-uulat ng anumang isyu kaugnay sa mga spam o panlolokong email sa VFS Global, hinihinging i-email ito sa communications@vfsglobal.com.

  Ang VFS Global ay hindi permanenteng nagtatago ng mga mensahe sa email na ipinadala sa amin o nanggaling sa amin. Ang VFS Global ay hindi nagrerenta o nagbebenta ng anumang mga email address sa mga third party.

  Hindi pinahihintulutan ang pagbibigay ng lisensiya, pagdaragdag, pagbabago, pagsisira, pagha-hack, pag-aabuso ng website ng VFS Global o ng mga nilalaman nito.

 • PANDARAYANG PAGRE- RECRUIT / MGA ALOK NG TRABAHO

  Napag-alaman ng VFS Global na may mga indibidwal na nagkukunwaring mga ahente o kinatawan ng VFS Global na nagpapakilala at nag-aalok ng pandaraya/pekeng mga oportunidad para makapagtrabaho, sa hangarin na makapagnakaw ng personal na impormasyon o makakalap ng pera sa mga tao. Iminumungkahi ng VFS Global sa Visa Applicant/user na maging maingat at gamitin ang kritikal na pag-iisip kapag nakatanggap ng anumang pag-aalok ng trabaho na nangangailangan ng bayad sa anumang halaga, o nangangako ng visa para makapagtrabaho (work visa) kapalit ang pera. Ang naturang mga alok ay peke at hindi balido. Ang VFS Global ay hindi isang ahensiya sa pagre-recruit at hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa pagre-recruit. Ang mga scammer ang nagsasagawa nito na madalas naisasakatuparan sa pamamagitan ng internet, email, telepono, at iba pa. Binabalaan ng VFS Global ang mga tao na mag-ingat sa mga ganitong scam.

  Ipinapaalam din na ang VFS Global ay isang kompanya na nagpo-proseso ng visa at nakikipagtulungan lamang sa pamahalaan at mga diplomatic mission sa pagtupad ng mga administratibong kahilingan sa mga proseso ng mga visa application. Hindi ginagawa ng VFS Global o ng mga kinatawan nito ang manghingi ng pera mula sa mga indibidwal sa anumang sitwasyon para maakit sila sa mga oportunidad na makapagtrabaho sa loob o labas ng VFS Global. Kapag nakatanggap ka ng anumang alok na nagsasabing galing sa VFS Global na nanghihingi ng pera, ang mga ganitong uri ay panloloko.

  Mga senyales ng babala sa pandarayang pagre-recruit.

  Ang mga sumusunod ang ilang halimbawa ng pandarayang pagre-recruit na lumalabag sa mga proseso at etikal na gawi ng VFS Global:

 • Hindi ipinadala ang email mula sa opisyal na VFS Global e-mail address, sa halip ay nagmula sa libreng serbisyo sa e-mail katulad ng: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, at iba pa. Posible rin na ang email na ipinadala ay galing sa peke na email address.
 • aling sa peke na email address.aland Zealand and
 • Hinihingi nito mula sa Visa Applicant/user na magbigay ng pribado o kumpidensiyal na impormasyon..
 • inihingi nito
 • Hinihingi nito na kausapin ang Visa Applicant/user sa pamamagitan ng telepono o instant-messenger .
 • Hinihingi nito sa Visa Applicant / User ang pambayad /pera.
 • Hinihingi nito sa Visa Applicant/User ang pagkumpleto ng mga dokumentasyon ng pagre-recruit katulad ng aplikasyon o mga dokumento para sa visa para makapagtrabaho, (maaaring makopya/gawa-gawa ang pangalan at logo ng VFS Global sa dokumentasyon na walang awtoridad).
 • Pagpupumilit na magmadali.
 • Hinihingi ang pera para sa pagpoproseso ng mga Work Permit o permiso sa pagtatrabaho, Visa application, o mga katulad nito.

  Ang mga aksyong ito ay ipinapalagay na ginagawa para makapanloko o kumalap ng personal na impormasyon mula sa mga biktima.

  Ang mga gawain ng mga indibidwal na ito ay napapasailalim sa mga kriminal at sibil na pananagutan. Habang seryoso itong tinitingnan ng VFS Global at nirereserba ang karapatan sa pagkontak ng may ahensiyang may kakayahang magpatupad ng batas para maimbestigahan at mausig ang mga ganitong ilegal na gawain, kadalasang mahirap ang pagtumbok at pag-uusig sa mga ganitong indibidwal.

  Sa gayon, sakaling ang Visa Applicant/User ay makatanggap ng hiling, nakasulat man o pasalita, para sa panayam o alok na trabaho na pinaniniwalaan na o maaaring panlilinlang o nakahihinala, iminumungkahi ng VFS Global ang user na huwag itong paniwalaan at kumpirmahin sa VFS Global  sa communications@vfsglobal.com

  Kung sakaling madiskubre ng Visa Applicant/User ang panlolokong ginagawa, iminumungkahi ng VFS Global ang agarang pagbabalita sa pulis at/o sa anumang karumpatang awtoridad, gayundin ang pagpapaalam nito sa VFS Global sa pamamagitan ng pagbabalita ng panloloko sa kanilang Compliance officer o Opisyal sa pagsunod sa acco@vfsglobal.com

  Hindi kailanman mananagot o magiging responsable ang VFS Global sa anumang pagkawala, pagkasira, gastos, o pagkabahala na dulot nitong mga hindi awtorisadong tao at/o gawain.

 • Ang mga Pagbabago sa mga Patakaran ng Paggamit

  Ipinapaalam na ang mga Patakaran ng Paggamit ng website ay maaaring baguhin anumang oras nang walang anumang abiso kung kaya ang mga Aplikante/User ay hinihikayat na regular na bumisita sa website ng VFS Global para malaman ang mga pinakahuling pahayag tungkol sa polisiya.

 • Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa anumang tanong tungkol sa mga Patakaran ng paggamit o mga gawi na nakasaad dito, maaari kayong makipag-ugnayan sa aming mga rehiyonal na opisina para sa karagdagang impormasyon http://www.vfsglobal.com/