ท่านเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือไม่?

ท่านควรกรอกแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์และได้รับหมายเลขคำร้องที่ถูกต้องก่อนซื้อบริการพิเศษ