Top Button

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

(สำหรับการเข้าพักสูงสุด 90 วันต่อระยะเวลา 180 วัน)

หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในระยะเวลาสั้นๆ ท่านต้องยื่นขอวีซ่าหากท่านมาจากประเทศที่มีการกำหนดให้ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้นอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางผ่านหรืออยู่ในดินแดนสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศเชงเก้นประเทศอื่นๆ ได้ภายในระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่ท่านเดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น

การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นไม่สามารถยื่นเอกสารล่วงหน้าเกินกว่า 90 วันก่อนเดินทาง

อย่างไรก็ตามต้องยื่นเอกสารสมัครวีซ่าอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทินก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง วีเอฟเอสโกลบอลเป็นสำนักงานตัวแทนที่รับผิดชอบในการรับและการคืนหนังสือเดินทางสำหรับการยื่นเอกสารสมัครวีซ่าระยะสั้น